Projekter

Hvordan engagerer vi børnefamilier i deres lokalsamfund? Hvordan bringer vi flere aktører i spil i byudviklingen? Og hvordan sikrer vi bred deltagelse i realiseringen af FN’s verdensmål.

Disse spørgsmål er omdrejningspunktet, når handleRUM i samarbejde med kommunale og almene organisationer involverer sig i nye projekter. Fællesnævneren er missionen om at engagere mennesker i deres lokalsamfund og fremme fællesskab, sundhed og bæredygtighed.

Kontakt handleRUM, hvis I ønsker at samarbejde.

Bedre borgerinddragelse i øjenhøjde

Borgerinddragelse og -dialog er en udfordring i mange kommuner. For hvordan sikrer man en ligeværdig dialog med borgerne, bredde i deltagelsen samt et brugbart udbytte?

Vi kommer nemlig ikke udenom, at borgerinddragelse er en vigtig disciplin. Dels er høringer et lovkrav. Dels er dialogen med borgerne en vigtig del af den kommunale forvaltning. Ikke mindst fordi fremtidens styring kalder på dialog og samskabelse.

Det kræver, at vi ude i kommunerne drøfter, hvad vi vil med vores borgerinddragelse: Hvad skal borgerne have ud af det – hvad skal vi som kommune have ud af det. Og så skal vi rent faktisk være i stand til at møde borgerne i øjenhøjde. Empati og respekt er centralt: Vi må anerkende borgernes synspunkter som gyldige.

Men hvordan giver vi plads til refleksionerne ude i de enkelte kommuner i en hverdag med mange andre vigtige opgaver? Hvordan understøtter vi den kulturændring, som øjenhøjde-dialog samt den samskabte og relationelle velfærd kræver? Og hvordan kan vi styrke udviklingen af kompetencer til at varetage dialogen og inddragelsen i praksis?

Bæredygtige forstadsfællesskaber

Mange børnefamilier i forstaden savner mødesteder og fællesskaber, som inviterer ind til nye former for samvær med andre familier.

Ønsket om meningsfuld og bæredygtig familietid for både børn og voksne fylder samtidig med, at resten af hverdagslivet også skal hænge sammen. Man ønsker hverken være kunde med købekraft, borger i kommunens kasser eller frivilligt bestyrelsesmedlem – men hvad så?

Kan aftenskolen skabe rum for familiefællesskaber? Det undersøger handleRUM i samarbejde med aftenskolen Fora. Første etape af projektet er støttet af Dansk Folkeoplysnings Samråd – anden etape af Slots- og Kulturstyrelsen.

Eller skal vi i fremtiden ikke blot se villavejen, børnenes institution eller bedstemors plejehjem som en kommunal serviceydelse, men en katalysator for fællesskab? For måske er det netop her, hvor vi mødes på tværs, at vi har overskud til at engagere os i vores fælles liv.

RUM for fællesskab

Hvordan sikrer vi, at botilbud, plejecentre og andre institutioner understøtter fællesskab og social trivsel blandt beboerne?

Det omgivende lokal- og civilsamfund er ofte en overset ressource, når kommuner og almene boligorganisationer planlægger nye plejecentre og bofællesskaber. Men tænk, hvis vi allerede i planlægningsfasen kunne bruge civilsamfundet som løftestang for den sociale trivsel , som skal spire i fremtidens boliger?

Med Projekt RUM for fællesskab undersøger handleRUM, hvordan det omgivende civil- og lokalsamfund kan understøtte beboernes sundhed og trivsel.