Om handleRUM

handleRUM's logo

handleRUM skaber rum for fællesskab, sundhed og bæredygtighed gennem aktiv inddragelse af civil- og lokalsamfund

Projektplatformen handleRUM og kvinden bag, Lise Holm Rasmussen vil bidrage til at synliggøre og aktivere de mange ressourcer, vi har i vores civil- og lokalsamfund. Hvis vi aktiverer og bruger ressourcerne rigtigt kan de fremme fællesskab, sundhed og bæredygtighed på tværs.

Gevinster

Hvis institutioner, kommuner og organisationer tager afsæt i samt inddrager civile og lokale ressourcer med strategisk sigte og praktisk gefühl vil det bidrage til:

 • Øget samspil mellem indsatser
 • Øget værdi af projekter og planlægning
 • Sammenhæng på tværs af indsatser og tilbud.

Det sikrer optimal brug af vores allesammens ressourcer og øget tilfredshed blandt borgerne.

Specialiseret viden på social- og sundhedsområdet

handleRUM er specialiseret i civil- og lokalsamfundsinddragelse på social-, ældre- og sundhedsområdet. Derfor kan hun bidrage med viden om og praktisk indsigt i, hvordan institutioner, kommuner og andre organisationer kan arbejde med frivillighed samt samarbejde med frivillige og andre aktører i lokalsamfundet for at:

 • Skabe synlighed lokalt og øge den politiske bevågenhed
 • Tiltrække ressourcer i form af fx penge, hænder og viden
 • Øge det frivillige engagement
 • Øge målgruppens sundhed og trivsel
 • Udvikle inspirerende og levende lokalsamfund.

Kernekompetencer

Formidling, projektledelse og facilitering

 • Formidling og kommunikation
 • Projektudvikling og -ledelse
 • Rådgivning, inspiration og sparring
 • Design og facilitering af inddragende processer og workshops.

Anbefalinger

“Én af Lises klare styrker er, at hun bidrager til opgaveløsningerne med nye perspektiver… Lise har sat et tydeligt spor via hendes ideer og perspektiver, som klart vil skinne igennem på de færdige projekter, i tiden der kommer”.

– Helene, frivilligkoordinator i Solrød Kommune

Baggrund

Trivsel i fællesskab

Vores trivsel er i høj grad et spørgsmål om, hvorvidt vi har mulighed for at være en del af og bidrage til fællesskabet. Det handler om at mærke, at vi har en betydning for andre og, at vi er en del af et socialt netværk. Selvom vi er i en udsat og sårbar situation på grund af for eksempel et handicap, alderdom eller psykisk sygdom og måske bor på et botilbud eller et plejecenter, har vi stadig behov for fællesskab, socialt samvær og sociale aktiviteter. I sådanne situationer har vi brug for hjælp – ikke kun til praktiske gøremål og personlig pleje, men også til at række ud til omverdenen.

Civilsamfundet bringer liv

Og her kan civil- og lokalsamfundet bidrage: Frivillige kan give social kontakt og stå for sociale aktiviteter og lokalsamfundet kan være med til at bringe liv og give nogle nye oplevelser. Det er nemlig netop, når botilbud og plejecentre åbner sig mod omverdenen, at frivillighed og fællesskab kan blive en del af institutionens hverdag.

Det er nemlig lettere at rekruttere frivillige, når borgere, naboer og pårørende oplever institutionen som et åbent og synligt “fyrtårn” i lokalsamfundet. Samtidig kan synligheden være med til at skabe et levende og inspirerende bomiljø, sikre lokal politisk velvilje samt tiltrække fonds- og puljemidler. Det bidrager igen positivt til beboernes trivsel og det kan gøre det lettere at rekruttere nye medarbejderne samt dermed sikre et bedre økonomisk grundlag.

Inddragelse kræver viden og kompetencer

At inddrage frivillige og samarbejde med lokalsamfundet kræver imidlertid en fokuseret indsats blandt medarbejdere og ledelse. Frivillige står ikke bare i kø og inddragelse af lokalsamfundet kræver viden og kompetencer, hvis både beboere, medarbejdere og frivillige skal have noget ud af samarbejdet. Derfor skaber handleRUM rum for fællesskab og sundhed ved at facilitere, formidle viden og rådgive om civil- og lokalsamfundsinddragelse på social-, ældre- og sundhedsområdet.