handleRUM

handleRUM skaber rum for fællesskab, sundhed og bæredygtighed gennem aktiv inddragelse af civil- og lokalsamfund

Med inddragelse af borgere, civil- og lokalsamfund som omdrejningspunkt hjælper handleRUM institutioner og organisationer med at:

 • Udvikle og drive projekter
 • Designe og facilitere processer og netværk
 • Planlægge og facilitere workshops
 • Formidle visioner, strategier, indsigter og erfaringer

–> der fremmer fællesskab, sundhed og bæredygtighed.

Læs mere om handleRUMs ydelser.

Læs om tidligere udførte opgaver.

Byplanlægger, formidler og social iværksætter Lise Holm Rasmussen står bag handleRUM

Praktisk indsigt og erfaringer

handleRUMs virke bygger på et fundament af viden, strategisk tæft samt praktisk indsigt og erfaringer inden for:

 • Inddragelse af civil- og lokalsamfund
 • Samskabelse og borgerinddragelsesprocesser
 • Frivillighed og lokal handlekraft
 • Fællesskabende metoder og aktiviteter
 • Sundhedsfremmende og sociale indsatser
 • Social bæredygtig og sundhedsfremmende planlægning.

Det sikrer optimal brug af ressourcer og øget tilfredshed.

Læs mere om baggrunden for handleRUM samt de faglige tilgange bag.

Find inspiration og viden om civil- og lokalsamfundsinddragelse samt fremme af sundhed, fællesskab og bæredygtighed.

Specialiseret viden på social- og sundhedsområdet

handleRUM er specialiseret i civil- og lokalsamfundsinddragelse på social-, ældre- og sundhedsområdet. Derfor kan handleRUM bidrage med viden om og praktisk indsigt i, hvordan institutioner, kommuner og andre organisationer kan  synliggøre deres virke, arbejde med frivillighed samt inddrage og engagere borgere, frivillige og andre aktører for at:

 • Sikre sammenhæng og samspil på tværs af indsatser og tilbud
 • Øge værdien af projekter og planlægning for borgerne
 • Tiltrække ressourcer i form af fx penge, hænder og viden
 • Skabe synlighed lokalt og øge den politiske bevågenhed
 • Udvikle inspirerende og levende bomiljøer og lokalsamfund
 • Øge det frivillige engagement samt borgernes sundhed og trivsel.

Læs mere om Lise Holm Rasmussen bag handleRUM.

Kernekompetencer

Formidling, projektledelse og facilitering

 • Skriftlig formidling og kommunikation
 • Undervisning og oplæg
 • Design og facilitering af inddragende processer og workshops
 • Projektudvikling og -ledelse.

Anbefalinger

“Én af Lises klare styrker er, at hun bidrager til opgaveløsningerne med nye perspektiver… Lise har sat et tydeligt spor via hendes ideer og perspektiver, som klart vil skinne igennem på de færdige projekter, i tiden der kommer”.

– Helene, frivilligkoordinator i Solrød Kommune

Baggrund

Trivsel i fællesskab

Vores trivsel er i høj grad et spørgsmål om, hvorvidt vi har mulighed for at være en del af og bidrage til fællesskabet. Det handler om at mærke, at vi har en betydning for andre og, at vi er en del af et socialt netværk. Selvom vi er i en udsat og sårbar situation på grund af for eksempel et handicap, alderdom eller psykisk sygdom og måske bor på et botilbud eller et plejecenter, har vi stadig behov for fællesskab, socialt samvær og sociale aktiviteter. I sådanne situationer har vi brug for hjælp – ikke kun til praktiske gøremål og personlig pleje, men også til at række ud til omverdenen.

Civilsamfundet bringer liv

Og her kan civil- og lokalsamfundet bidrage: Frivillige kan give social kontakt og stå for sociale aktiviteter og lokalsamfundet kan være med til at bringe liv og give nogle nye oplevelser. Det er nemlig netop, når botilbud og plejecentre åbner sig mod omverdenen, at frivillighed og fællesskab kan blive en del af institutionens hverdag.

Det er nemlig lettere at rekruttere frivillige, når borgere, naboer og pårørende oplever institutionen som et åbent og synligt “fyrtårn” i lokalsamfundet. Samtidig kan synligheden være med til at skabe et levende og inspirerende bomiljø, sikre lokal politisk velvilje samt tiltrække fonds- og puljemidler. Det bidrager igen positivt til beboernes trivsel og det kan gøre det lettere at rekruttere nye medarbejderne samt dermed sikre et bedre økonomisk grundlag.

Inddragelse kræver viden og kompetencer

At inddrage frivillige og samarbejde med lokalsamfundet kræver imidlertid en fokuseret indsats blandt medarbejdere og ledelse. Frivillige står ikke bare i kø og inddragelse af lokalsamfundet kræver viden og kompetencer, hvis både beboere, medarbejdere og frivillige skal have noget ud af samarbejdet. Derfor skaber handleRUM rum for fællesskab og sundhed ved at facilitere, formidle viden og rådgive om civil- og lokalsamfundsinddragelse på social-, ældre- og sundhedsområdet.